Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Văn bản dưới luật
Thứ Tư - 19/02/2020 09:38
Từ ngày:
Click để chọn ngày
tới ngày:
Click để chọn ngày
Số văn bản Tên văn bản Mô tả Ngày tạo Tải xuống
04/2010/TT-BKH Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp 27/10/2010
85/2009/NÐ-CP Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng 27/10/2010
12/2009/NÐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
03/2009/TT-BXD Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
27/2009/TT-BXD Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng 27/10/2010
209/2004/NÐ-CP Quản lý chất lượng công trình Quản lý chất lượng công trình 27/10/2010
49/2008/NÐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng 27/10/2010
112/2009/NÐ-CP Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
04/2010/TT-BXD Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
22/2008/QÐ-BGTVT Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải 27/10/2010
83/2009/NÐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình 27/10/2010
07 /2010/TT-BGTVT Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.

Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hoá trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ
15/10/2010
1 2
Văn bản
Dự thảo Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu lớn, có kết cấu đặc biệt
Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu lớn có kết cấu đặc biệt
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (NỘI DUNG)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (PHỤ LỤC)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (QUYẾT ĐỊNH)
Quyết định
Quyết định
Công văn
Kế hoạch
công văn tổng hợp công tác xây dựng vị trí việc làm
Thông tư 01/2011-BNV
Quy tắc ứng xử, Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Khu quản lý đường bộ II
QLGT
Báo cáo tổng hợp cầu các loại
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Quản lý chất lượng công trình
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Luật đấu thầu
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ
Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Nhật Ký Tuyến
Chi cục QLĐB I.1 (QL6; QL15; QL43)
Chi cục QLĐB I.2 (QL6; QL279)
Chi cục QLĐB I.3 (QL70; QL4E)
Chi cục QLĐB I.4 (QL3, QL3B)
Chi cục QLĐB I.5 (QL18; QL38; QL37; QL1 mới)
Chi cục QLĐB I.6 (QL1 mới; QL5; Pháp vân-cầu giẽ; HCM)
Chi cục QLĐB I.7 (QL10; QL38B)
Chi cục QLĐB I.8 (QL2; Ql3)
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1
Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa hoc công nghệ đường bộ trực thuộc Hội KHKT cầu đường Cục Quản lý đường bộ I