Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Văn bản Các Mẫu Công Văn
Thứ Bẩy - 30/05/2020 18:25
Từ ngày: tới ngày:
Số văn bản Tên văn bản Mô tả Ngày tạo Tải xuống
01 Thông tư 01/2011-BNV Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
03/07/2014
02 công văn tổng hợp công tác xây dựng vị trí việc làm hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Các đơn vị nghiên cứu kỹ và thực hiện khẩn trương và gửi về Cục (qua Phòng TC-HC) trước ngày 06/7/2014 để tổng hợp trình Tổng cục Đường bộ Việt Nam xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
03/07/2014