Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng quản lý, bảo trì
Thứ Hai - 01/06/2020 13:22
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG QUẢN LÝ, BẢO TRÌ ĐƯỜNG BỘ
(17/07/2010)
1. Chức năng:
Là phòng tham mưu giúp Cục trưởng về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Cục.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Chủ trì thực hiện:
a) Hướng dẫn và tổ chức kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, thống kê số liệu hiện trạng cầu đường trong phạm vi quản lý;
b) Xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; chi phí khảo sát dự án (bao gồm các bước trong chuẩn bị đầu tư kể cả bổ sung dự án) xây dựng công trình và báo cáo đánh giá tác động môi trường các công trình được phân công theo dõi;
d) Tổng hợp báo cáo tình trạng kỹ thuật của hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; kiểm tra, chỉ đạo và định kỳ thực hiện việc cập nhật dữ liệu tình trạng kỹ thuật vào cơ sở dự liệu đường bộ được giao quản lý;
e) Kiểm tra, giám sát việc tuần kiểm theo quy định hiện hành đối với các Chi cục.

2.2. Tổng hợp số liệu, báo cáo Tổng Cục về tình trạng kết cấu hạ tầng và tình hình phát triển hệ thống đường địa phương; đường do các chủ đầu tư theo hình thức BOT trong địa bàn quản lý theo quy định.

2.3. Hướng dẫn các sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ và cập nhật dữ liệu vào cơ sở dữ liệu cầu đường.

2.4. Thống kê, phân loại ưu tiên các công trình giao thông cần được sửa chữa, chuyển Phòng Kế hoạch Kỹ thuật thực hiện các thủ tục xin phép chuẩn bị đầu tư theo quy định trên cơ sở Hồ sơ đề xuất của các Chi cục Quản lý đường bộ.

2.5. Phối hợp với các tổ chức tham mưu trong một số công việc có liên quan:
a) Tham gia quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ khu vực, tham gia ý kiến chuyển đường huyện thành đường tỉnh, đường tỉnh thành quốc lộ;
b) Tham gia xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật công tác quản lý, bảo trì và khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
c) Tham gia công tác xây dựng kế hoạch sửa chữa đường bộ dài hạn, trung hạn và hàng năm; xây dựng quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ, trạm kiểm tra tải trọng xe trong địa bàn quản lý;

2.6. Đôn đốc chỉ đạo tư vấn triển khai các bước khảo sát thiết kế theo qui định; phối hợp với Chi cục trong địa bàn tổ chức giám sát, nghiệm thu khối lượng do Nhà thầu thực hiện theo hợp đồng đã ký. Kiểm tra, soát xét hồ sơ kỹ thuật các dự án bảo trì đường bộ do Cục làm chủ đầu tư, chuyển Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật thẩm định, trình phê duyệt theo quy định.

2.7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn giám sát của chủ đầu tư theo qui định hiện hành đối với công tác giải phóng mặt bằng, rà phá bom mìn vật nổ. Phối hợp với các bên và địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

2.8. Chủ trì kiểm tra, tham mưu cho Cục trưởng chỉ đạo các Chi cục trong việc:
a) Quản lý thi công xây dựng công trình về các nội dung quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ xây dựng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
b) Theo dõi, lập biên bản vi phạm hợp đồng của nhà thầu; việc đề xuất bổ sung hoặc thay thế nhà thầu, bổ sung biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thực hiện dự án;
c) Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư về nghiệm thu khối lượng tạm ứng, khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký kết đối với các Dự án sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ và các dự án sửa chữa đường bộ khác.

2.9. Chịu trách nhiệm phối hợp với các bên liên quan xem xét, kiểm tra xử lý các yếu tố bất hợp lý, các sự cố ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ, an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và hiệu quả đầu tư dự án trong quá trình thi công làm cơ sở để phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định.

2.10. Tham mưu cho Cục trưởng trong việc tổ chức nghiệm thu công tác sửa chữa thường xuyên hàng quý; nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng các công trình sửa chữa đường bộ và các dự án khác đối với các công trình được giao theo dõi đúng quy định.    

2.11. Tham gia tiếp nhận bàn giao đưa vào sử dụng, nghiệm thu hết hạn bảo hành các công trình sửa chữa đường bộ do Cục làm chủ đầu tư; Tổ chức bàn giao, tiếp nhận các công trình đưa vào khai thác, sử dụng; nghiệm thu hết hạn bảo hành của các chủ đầu tư khác.

2.12. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư đối với các dự án bảo trì quốc lộ theo phân cấp; Kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy trình, quy tắc, định mức, định ngạch của các tổ chức, cá nhân thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trong phạm vi quản lý.

2.13. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các Dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT và các hình thức hợp đồng khác do Tổng cục trưởng phân cấp hoặc ủy quyền.

2.14. Áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, các phần mềm tiên tiến trong chuyên môn nghiệp vụ về quản lý, sửa chữa thường xuyên và an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi quản lý.

2.15. Phối hợp với phòng Thanh tra - An toàn giao thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường bộ.

2.16. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ tài liệu và báo cáo thống kê nghiệp vụ có liên quan đối với công tác quản lý, bảo trì, cấp phép theo yêu cầu cấp trên và theo quy định của pháp luật.

2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.
Gửi email In Quay lại