Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng Tổ chức-hành chính
Thứ Năm - 19/09/2019 14:00
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
(17/07/2010)
1. Chức năng:
Là phòng tham mưu giúp Cục trưởng về công tác tổ chức, nhân sự (bao gồm: tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, lao động, tiền lương, đào tạo, thi đua, khen thưởng và cải cách hành chính thuộc phạm vi quản lý của Cục); tổng hợp, điều phối hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Cục theo chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, bảo vệ, quân sự, y tế của cơ quan Cục.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
2.1. Xây dựng và thực hiện phương án tổ chức quản lý, tham mưu về việc thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức quản lý theo phân cấp; Ban hành quy chế làm việc cho các tổ chức thuộc Cục.

2.2. Quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Cục theo phân cấp. Tham mưu cho Cục trưởng quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo phân cấp. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Cục theo quy định. Tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, sử dụng nhân sự ở cơ quan Cục; tham mưu các thủ tục tuyển dụng nhân sự theo quy định.

2.3. Lập kế hoạch và theo dõi công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc theo quy định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác vệ sinh, an toàn và bảo hộ lao động đối với các đơn vị thuộc Cục.

2.4. Xây dựng, duyệt biên chế, quỹ lương cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc theo quy định; Thực hiện công tác thống kê, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cơ quan Cục.

2.5. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính; quản lý, duy trì trang thông tin điện tử của Cục. Thực hiện nhiệm vụ thường trực các tổ chức: Ban chỉ đạo Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị người lao động, Ban Cải cách hành chính, Hội đồng kỷ luật của Cục.

2.6. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của lãnh đạo Cục; là đầu mối tổng hợp và lập các báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Cục gửi các cơ quan theo quy định. Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ của Cục; ghi chép và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Cục chủ trì.

2.7. Xây dựng quy chế phối hợp làm việc, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp áp dụng trong Cục và Cơ quan; Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện những quy định nội bộ, pháp luật, chính sách pháp luật;

2.8. Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ; bao gồm:
a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các loại văn bản đi, đến;
b) Quản lý và sử dụng con dấu của Cục theo quy định;
c) Sao lục, phô tô văn bản và in ấn tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các cơ quan tham mưu thuộc cơ quan Cục;
d) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong cơ quan Cục; hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ cho các đơn vị trực thuộc; tổng hợp, thống kê, đánh giá, bảo quản và khai thác tài liệu lưu trữ, định kỳ nộp tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

2.9. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ:
a) Thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản của cơ quan Cục, bảo trì trụ sở cơ quan Cục;
b) Đảm bảo thông tin liên lạc, điện thoại, fax và các trang thiết bị làm việc;
c) Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ trong khu vực cơ quan, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ;
d) Chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc cơ quan.
đ) Tham mưu công tác lễ tiết của Cục.

2.10. Chuẩn bị và phục vụ các cuộc họp, hội nghị của Cục gồm: Mời họp, khánh tiết, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ lãnh đạo tiếp khách.

2.11. Là thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác nghiệp vụ tổ chức cán bộ, lao động tiền lương, chế độ chính sách đời sống việc làm, BHXH, chế độ lưu trữ hồ sơ tài liệu, chế độ báo cáo thống kê về nghiệp vụ TCCB-LĐ, nghiệp vụ hành chính khác theo yêu cầu và theo quy định hiện hành.

2.12. Phối hợp các phòng tham mưu quản lý, đăng ký, điều động phương tiện, người lái phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý; thực hiện công tác phiên dịch và các hoạt động ngoại vụ khác trong Cục;

2.13. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng lương; Ban chỉ đạo Hội nghị CBCC, người lao động, Ban cải cách hành chính của Cục;

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.


Gửi email In Quay lại
 
Văn bản
Dự thảo Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu lớn, có kết cấu đặc biệt
Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu lớn có kết cấu đặc biệt
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (NỘI DUNG)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (PHỤ LỤC)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (QUYẾT ĐỊNH)
Quyết định
Quyết định
Công văn
Kế hoạch
công văn tổng hợp công tác xây dựng vị trí việc làm
Thông tư 01/2011-BNV
Quy tắc ứng xử, Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Khu quản lý đường bộ II
QLGT
Báo cáo tổng hợp cầu các loại
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Quản lý chất lượng công trình
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Luật đấu thầu
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ
Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Nhật Ký Tuyến
Chi cục QLĐB I.1 (QL6; QL15; QL43)
Chi cục QLĐB I.2 (QL6; QL279)
Chi cục QLĐB I.3 (QL70; QL4E)
Chi cục QLĐB I.4 (QL3, QL3B)
Chi cục QLĐB I.5 (QL18; QL38; QL37; QL1 mới)
Chi cục QLĐB I.6 (QL1 mới; QL5; Pháp vân-cầu giẽ; HCM)
Chi cục QLĐB I.7 (QL10; QL38B)
Chi cục QLĐB I.8 (QL2; Ql3)
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1
Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa hoc công nghệ đường bộ trực thuộc Hội KHKT cầu đường Cục Quản lý đường bộ I