Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng Tài chính
Thứ Hai - 01/06/2020 11:14
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TÀI CHÍNH
(17/07/2010)
1. Chức năng:
 Là phòng tham mưu giúp Cục trưởng về tài chính, tài sản, kế toán, ngân sách (thu, chi, phân bổ) thuộc phạm vi quản lý của Cục theo quy định của Pháp luật Tài chính kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác có liên quan.

2. Nhiệm vụ:
2.1. Chủ trì tham mưu giúp Cục trưởng:
a) Công tác lập báo cáo quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ, các nguồn vốn khác được giao và hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án các công trình hoàn thành;
b)  Công tác quản lý tài chính, tài sản, kế toán, nguồn kinh phí ngân sách trong phạm vi quản lý; xây dựng các quy định, quy chế thực hiện các công tác theo chức năng được giao;
c) Tham mưu, hướng dẫn xây dựng dự toán kinh phí hành chính sự nghiệp, phí, lệ phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; phân bổ và giao dự toán kinh phí hành chính sự nghiệp, phí, lệ phí cho tổ chức, đơn vị trực thuộc theo quy định;
d) Tổ chức quản lý tài sản công; kê khai, đăng ký quản lý sử dụng, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, khoán, cho thuê về tài sản trong phạm vi quản lý theo thẩm quyền; tổ chức mua sắm, trang cấp, các phương tiện, thiết bị, tài sản .v.v. phục vụ nhiệm vụ của Cục;
đ)  Công tác lập báo cáo quyết toán vốn sự nghiệp kinh tế đường bộ, các nguồn vốn khác được giao và hồ sơ quyết toán vốn đầu tư dự án công trình xây dựng  hoàn thành;
e) Xây dựng dự toán, thanh, quyết toán theo dự toán được duyệt các nguồn phí và lệ phí.
g) Hướng dẫn giám sát, kiểm tra lĩnh vực tài chính, kế toán của các đơn vị trực thuộc. Xây dựng dự toán, quản lý thu, chi và lập báo cáo quyết toán tài chính chi hoạt động của Cục theo quy định.
h) Phân khai và thanh toán, quyết toán các nguồn vốn quản lý, bảo trì, sửa chữa đường bộ được giao quản lý; tham gia công tác quản lý tài sản đối với các đường ủy thác, các dự án xây dựng đường bộ theo hình thức hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức khác do Tổng Cục uỷ quyền;

2.2. Chủ trì hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trong phạm vi quản lý; quản lý nghiệp vụ về tài sản, vật tư, thiết bị thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ được giao và các tài sản, phương tiện thiết bị.khác thuộc tài sản nhà nước được giao quản lý;

2.3. Quản lý và hướng dẫn lập thủ tục thanh toán toàn bộ dự án, công trình khi có hồ sơ thanh toán nguồn vốn kế hoạch được duyệt thuộc nguồn vốn Cục làm chủ đầu tư; Kiểm tra các thủ tục thanh toán giải ngân các nguồn vốn quản lý;

2.4. Thực hiện công tác lập và báo cáo tổng hợp quyết toán các nguồn vốn do Cục làm chủ đầu tư đúng chế độ tài chính kế toán theo quy định của pháp luật;

2.5. Phối hợp các phòng tham mưu trong công tác lập kế hoạch quản lý bảo trì đường bộ; kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn thành; tham gia công tác đấu thầu, chấm thầu lựa chọn nhà thầu;

2.6. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, báo cáo tài chính kế toán. Tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính và các báo cáo tài chính khác của các đơn vị theo quy định.

2.7. Thực hiện công tác quản lý tài sản nhà nước trong Cục (kể cả tài sản đường bộ) theo quy định và công tác kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất đối với các đơn vị, dự án về tài chính, tài sản, kế toán.

2.8. Trực tiếp làm việc với cơ quan chức năng khi được Cục trưởng giao về công tác quản lý tài chính, việc quyết toán, kiểm tra, thanh tra đột xuất hoặc định kỳ về tài chính kế toán các đơn vị theo quy định;

2.9. Thực hiện các công tác về dự toán và quyết toán thu, chi hàng năm của Cơ quan Cục theo chế độ hiện hành; Nhận và thanh quyết toán với cấp trên và cơ quan thuế các loại biên lai, lệ phí, ấn chỉ theo quy định; Theo dõi quản lý, mở sổ ghi các tài sản của Cơ quan Cục;

2.10. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ tài liệu và báo cáo thống kê nghiệp vụ tài chính, kế toán và các nghiệp vụ liên quan theo yêu cầu cấp trên và theo quy định của pháp luật.…

2.11. Thường trực Hội đồng thanh lý, nhượng bán tài sản Nhà nước theo quy định (tiếp nhận hồ sơ, xem xét đề xuất việc thanh lý, nhượng bán) và Hội đồng kiểm kê tài sản của Cục khi có yêu cầu kiểm kê tài sản nhà nước tại các các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục.

2.12. Tổ chức thực hiện công tác kế toán tài chính cơ quan Cục; xây dựng dự toán ngân sách hoạt động và giám sát các khoản mục chi cho hoạt động của cơ quan Cục.

2.13. Chỉ đạo triển khai và tổng hợp báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Tổng cục.

2.14. Phối hợp với các tổ chức tham mưu trong một số công việc có liên quan:
a) Tham gia với Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật lập kế hoạch quản lý, bảo trì đường bộ hàng năm;
b) Tham gia tổ chuyên gia đấu thầu lựa chọn nhà thầu;

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.

Gửi email In Quay lại