Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng Kế hoạch-kỹ thuật
Thứ Hai - 01/06/2020 13:04
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT
(17/07/2010)
1. Chức năng
Là phòng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý về chiến lược, quy hoạch, chuẩn bị đầu tư, kế hoạch đầu tư các dự án bảo trì đường bộ; công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng ở bước chuẩn bị đầu tư; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; khai thác, quản lý vốn đầu tư và công tác thống kê chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ theo phân cấp.

2. Nhiệm vụ
2.1. Chủ trì xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các chương trình, dự án, đề án về giao thông vận tải đường bộ trong phạm vi quản lý; lập kế hoạch quản lý, bảo trì công trình đường bộ hàng năm, kế hoạch bổ sung, kế hoạch điều chỉnh trình Tổng cục phê duyệt; phối hợp với các Sở Giao thông vận tải trên địa bàn trong việc xây dựng kế hoạch vốn quản lý, bảo trì các quốc lộ ủy thác để trình Tổng cục phê duyệt.

2.2. Chủ trì tham mưu công tác kế hoạch vốn và chuẩn bị đầu tư các dự án về quản lý, bảo trì đường bộ trong phạm vi quản lý bao gồm: Lập kế hoạch hàng năm; bảo vệ kế hoạch trước các cơ quan chức năng; các thủ tục cho phép chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu theo quy định; thống kê, tổng hợp theo dõi thực hiện kế hoạch.

2.3. Chủ trì thẩm định hồ sơ thiết kế các dự án bảo trì đường bộ; hồ sơ lựa chọn nhà thầu; điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình và giá các gói thầu.

2.4. Tham mưu trình lãnh đạo Cục quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của bên mời thầu; tham gia vào tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu các dự án quản lý, bảo trì đường bộ; chủ trì tổ chức lựa chọn nhà  thầu theo quy định.

2.5. Chủ trì tham mưu các thủ tục pháp lý về đàm phán, ký kết các hợp đồng dự án. Theo dõi và làm các thủ tục thanh lý hợp đồng kinh tế. Thống kê, báo cáo về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cấp phát vốn theo quy định;

2.6. Phối hợp với các phòng chức năng, các Chi cục Quản lý đường bộ theo dõi tổng hợp, xử phạt vi phạm hợp đồng đối với các nhà thầu, các đơn vị nhận đặt hàng.

2.7. Lập hồ sơ thanh toán, quyết toán vốn đầu tư các công trình sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ chuyển Phòng Tài chính kế toán cấp phát vốn. Xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong quản lý, bảo trì đường bộ trình Tổng cục.

2.8. Thường trực Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật; Hội đồng Sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất của Cục; tổ chức ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong công tác quản lý, bảo trì đường bộ trong phạm vi quản lý.

2.9. Quản lý, điều chuyển, trang cấp, huy động các loại phương tiện, thiết bị và các tài sản khác thuộc Cục trong công tác phục vụ đảm bảo giao thông và an ninh quốc phòng.

2.10. Tổ chức lập, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo, thẩm định và đánh giá môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định và phân cấp;

2.11. Là thành viên các đoàn thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác kế hoạch theo quy định và chỉ đạo của Tổng cục;

2.12. Quản lý kỹ thuật, chất lượng ở bước lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án, bước thiết kế bản vẽ thi công các loại công trình vốn sửa chữa công trình đường bộ;

2.13. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của cấp quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, bảo trì, sửa chữa đường bộ theo thẩm quyền hoặc được ủy quyền; Thẩm định đề cương khảo sát, nhiệm vụ thiết kế, dự toán công tác lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đầu tư do tư vấn lập trước khi trình duyệt theo quy định hiện hành;

2.14. Thực hiện công tác quản lý thi công và chất lượng công trình của chủ đầu tư đối với các dự án, công trình xây dựng; các dự án công trình theo các hình thức đầu tư BOT, BTO, BT và các hình thức khác trong phạm vi quyền hạn được phân cấp hoặc được ủy quyền;

2.15. Đôn đốc các đơn vị tư vấn thực hiện đúng tiến độ và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán; Thẩm định hồ sơ các bước thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, giải pháp kỹ thuật tổ chức thi công các công trình sửa chữa lớn, sửa chữa vừa đường bộ trong phạm vi quản lý;

2.16. Thực hiện thẩm định, trình duyệt hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán dự án đầu tư các công trình do tư vấn lập mới; Đôn đốc các tư vấn thực hiện đúng nội dung, tiến độ và tổ chức nghiệm thu; Thẩm định và trình duyệt dự toán chi sửa chữa thường xuyên tài sản, thiết bị;

2.17. Thẩm tra, xử lý các phát sinh thay đổi trong quá trình thi công các công trình, kể cả xử lý sự cố phát sinh lúc thi công được giao quản lý; Căn cứ quyết định phê duyệt hạng mục công trình được giao hoặc ủy quyền tổ chức thẩm tra trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch đấu thầu theo đề nghị của chủ đầu tư theo đúng quy định hiện hành;

2.18. Thẩm định giá sản phẩm, dịch vụ công ích về quản lý, bảo trì đường bộ trong phạm vi quản lý trình Tổng cục thẩm định, phê duyệt;

2.19. Tổ chức hướng dẫn chế độ, chính sách mới về xây dựng công trình, các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá đến các phòng nghiệp vụ, Chi cục, các đơn vị trực thuộc. Hướng dẫn công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng công trình; hướng dẫn pháp luật về chế độ, chính sách mới trong công tác quản lý xây dựng cơ bản cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc và nhà thầu thực hiện công tác bảo trì đường bộ;

2.20. Tham gia xử lý các vấn đề phát sinh trình Cục trưởng phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán về xây dựng sửa chữa công trình;  

2.21. Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường trong xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc phạm vi quản lý;

2.22. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ tài liệu và báo cáo thống kê nghiệp vụ kế hoạch, khoa học kỹ thuật theo yêu cầu của cấp trên và theo quy định của pháp luật.…

2.23. Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.
Gửi email In Quay lại