Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng An Toàn Giao Thông
Thứ Hai - 01/06/2020 12:11
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG AN TOÀN GIAO THÔNG
(17/07/2010)
1. Chức năng
Là phòng tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng đảm bảo an toàn giao thông đường bộ trong phạm vi quản lý và công tác quản lý vận tải, phương tiện, người lái theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục; Kiểm tra quản lý trạm kiểm tra tải trọng xe trong phạm vi và được ủy quyền; mua sắm thiết bị, phương tiện, vật tư dự phòng đảm bảo giao thông.
 
 2. Nhiệm vụ
 2.1. Chủ trì công tác an toàn giao thông đường bộ thuộc trách nhiệm của Cục:

a) Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan tham mưu, đơn vị trực thuộc về thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

b) Theo dõi, thống kê số liệu tai nạn giao thông, vị trí mất an toàn giao thông;

c) Tổng hợp tình hình, phân tích số liệu để đánh giá, rút ra kết luận về nguyên nhân mất an toàn giao thông đường bộ, đề xuất giải pháp xử lý;

d) Tổ chức chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện các đề án hoặc giải pháp đảm bảo an toàn giao thông đường bộ;

đ) Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, hoàn công các công trình khắc phục hậu quả bão lụt, đảm bảo giao thông bước 1, vị trí mất an toàn giao thông, cải tạo điểm đen và tổ chức nghiệm thu đối với các công trình này

e) Tham mưu và chỉ đạo thực hiện công tác an toàn và đảm bảo giao thông trong tuyến quản lý và cùng phối hợp với các địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, kiểm tra công tác đảm bảo giao thông trên tuyến quốc lộ quản lý và đường giao thông địa phương;

g) Thực hiện thẩm định an toàn giao thông đường bộ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật đối với các tuyến đường bộ quản lý, các dự án đường bộ được giao hoặc được ủy quyền; tổng hợp phân tích mất an toàn giao thông đường bộ, đề xuất giải pháp xử lý mất an toàn;

h) Kiểm tra quản lý hoạt động các Trạm Kiểm tra tải trọng xe thuộc phạm vi quản lý và của các Sở GTVT trên tuyến được giao quản lý hoặc được ủy quyền;

i) Thực hiện công tác quản lý ấn chỉ giấy phép lái xe, ấn phẩm vận tải và phụ kiện, cấp phát phù hiệu, biển hiệu quản lý vận tải theo ủy quyền;

k) Tham gia kiểm tra hướng dẫn và thống kê số lượng về hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ khu vực và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ khu vực được giao hoặc được ủy quyền;

h) Tham gia công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải, kiểm tra cấp phép lái xe khi được giao hoặc ủy quyền trong phạm vi quản lý;
   
2.2. Tham mưu cho Cục trưởng kiểm tra, chỉ đạo các Chi cục trong việc:
   
a) Quản lý thi công xây dựng công trình đối với các dự án đảm bảo giao thông, an toàn giao thông, khắc phục bão lụt bước 1 do phòng quản lý.
   
b) Điều hành công tác đảm bảo giao thông khi có sự cố; phương án khắc phục hậu quả, khôi phục tình trạng ban đầu của cầu đường.
   
c) Phối hợp công tác khắc phục bão lụt, tìm kiếm cứ nạn, cứu hộ.
   
d) Việc thực hiện  nhiệm vụ của chủ đầu tư về nghiệm thu khối lượng tạm ứng, khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng đã ký kết đối với các dự án đảm bảo giao thông, ATGT được giao quản lý.
   
đ) Việc quản lý, theo dõi vật tư, thiết bị, phương tiện dự phòng đảm bảo giao thông.    
   
2.3. Phối hợp với cơ quan chức năng địa phương khắc phục hậu quả bão lụt, tìm kiếm cứu nạn và điều phối phân luồng đảm bảo giao thông khi có thiên tai.
   
2.4. Tham mưu cấp giấy phép lưu hành cho xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ;
   
2.5. Tham mưu cấp phép và thỏa thuận thi công các công trình thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ đang khai thác; cấp phép thi công đấu nối đường nhánh vào quốc lộ theo phân cấp; chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào Quốc lộ theo phân cấp.
   
2.6. Chủ trì thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Cục; tổ chức thực hiện và kiểm tra thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án về giao thông vận tải đường bộ trong khu vực quản lý; tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải đường bộ.
   
2.7. Đối với các dự án đảm bảo giao thông, an toàn giao thông (điểm đen, điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông, hệ thống an toàn giao thông, công trình khắc phục bão lụt bước 1):
   
a) Chủ trì lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế; chi phí khảo sát, thiết kế lập dự án, bao gồm các bước trong chuẩn bị đầu tư (kể cả bổ sung dự án), báo cáo đánh giá tác động môi trường các công trình trên tuyến do Cục quản lý;
   
b) Chủ trì thẩm định biện pháp tổ chức thi công đảm bảo phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, an toàn giao thông, an toàn lao động và tiến độ tổng thể của dự án;
  
 c) Chủ trì tham mưu cho Cục trưởng trong việc tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng, lập hồ sơ hoàn công, lưu trữ hồ sơ các công trình theo quy định.
   
2.8. Thường trực Ban An toàn giao thông và Ban Phòng chống bão lụt của Cục.
   
2.9. Tổ chức xác định định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của các xe máy, phương tiện thuộc Cục quản lý; Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về vận tải trong địa bàn khi được ủy quyền.

2.10. Thực hiện chế độ lưu trữ hồ sơ tài liệu và báo cáo thống kê theo quy định.

2.11. Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Cục giao.

Gửi email In Quay lại