Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Đội Thanh Tra-An Toàn Giao Thông
Thứ Năm - 19/09/2019 13:26
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỘI THANH TRA AN TOÀN
(17/07/2010)
1. Vị trí chức năng
Đội Thanh tra – An toàn là bộ phận tham mưu thuộc Cục Quản lý đường bộ; giúp Cục trưởng thực hiện chức năng  thanh tra chuyên ngành đường bộ; công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành đường bộ;
b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông đường bộ.

2.2. Công tác thanh tra chuyên ngành đường bộ
a)  Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng năm của Cục để Cục trưởng trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt;
 b) Xây dựng kế hoạch tháng, quý về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trình Cục trưởng duyệt;
c) Trình Cục trưởng quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện;
d) Trình Cục trưởng quyết định phân công công chức thanh tra độc lập tại các Chi cục để phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;
đ) Trình Cục trưởng ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; đề xuất Cục trưởng chuyển hồ sơ đề nghị Tổng Cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi vượt thẩm quyền của Cục trưởng;
e) Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác tác thanh tra chuyên ngành;
g) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Chi cục và đơn vị quản lý bảo trì trong việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định hiện hành;
h) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ và trật tự an toàn giao thông đường bộ;
i) Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đột xuất, khắc phục lụt bão. Hướng dẫn phân luồng giao thông khi có sự cố cầu đường, sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thuộc Cục quản lý;
k) Phối hợp với phòng An toàn giao thông của Cục kiểm tra, giám sát hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe của Cục và các Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thuộc Cục quản lý.

2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống tham nhũng;
b) Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân;
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2.4. Tổng hợp báo cáo theo quy định (định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề công tác Thanh tra chuyên ngành đường bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng) thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2.5. Thực hiện công tác thanh tra đột xuất và các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Gửi email In Quay lại
 
Văn bản
Dự thảo Quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu lớn, có kết cấu đặc biệt
Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật bảo dưỡng thường xuyên công trình cầu lớn có kết cấu đặc biệt
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (NỘI DUNG)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (PHỤ LỤC)
Dự thảo mẫu Quy trình quản lý khai thác bảo trì công trình đường bộ (QUYẾT ĐỊNH)
Quyết định
Quyết định
Công văn
Kế hoạch
công văn tổng hợp công tác xây dựng vị trí việc làm
Thông tư 01/2011-BNV
Quy tắc ứng xử, Đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Khu quản lý đường bộ II
QLGT
Báo cáo tổng hợp cầu các loại
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 12/2009/NĐ-CP
Quy chế tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình trong ngành giao thông vận tải
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
Sửa đổi bổ sung một số điều chỉnh của Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Quản lý chất lượng công trình
Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng
Quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp
Luật đấu thầu
Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ trên đường bộ
Thông tư Quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng.
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Khu Quản lý đường bộ II trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Nhật Ký Tuyến
Chi cục QLĐB I.1 (QL6; QL15; QL43)
Chi cục QLĐB I.2 (QL6; QL279)
Chi cục QLĐB I.3 (QL70; QL4E)
Chi cục QLĐB I.4 (QL3, QL3B)
Chi cục QLĐB I.5 (QL18; QL38; QL37; QL1 mới)
Chi cục QLĐB I.6 (QL1 mới; QL5; Pháp vân-cầu giẽ; HCM)
Chi cục QLĐB I.7 (QL10; QL38B)
Chi cục QLĐB I.8 (QL2; Ql3)
Trung tâm kỹ thuật đường bộ 1
Trung tâm nghiên cứu và dịch vụ khoa hoc công nghệ đường bộ trực thuộc Hội KHKT cầu đường Cục Quản lý đường bộ I