Sơ đồ web Trợ giúp English
Trang chủ
Trang chủ Giới Thiệu Cơ cấu tổ chức Đội Thanh Tra-An Toàn Giao Thông
Thứ Hai - 01/06/2020 11:38
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ ĐỘI THANH TRA AN TOÀN
(17/07/2010)
1. Vị trí chức năng
Đội Thanh tra – An toàn là bộ phận tham mưu thuộc Cục Quản lý đường bộ; giúp Cục trưởng thực hiện chức năng  thanh tra chuyên ngành đường bộ; công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác xây dựng và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác thanh tra chuyên ngành đường bộ;
b) Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông đường bộ.

2.2. Công tác thanh tra chuyên ngành đường bộ
a)  Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành hàng năm của Cục để Cục trưởng trình Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt;
 b) Xây dựng kế hoạch tháng, quý về thanh tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trình Cục trưởng duyệt;
c) Trình Cục trưởng quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra và tổ chức thực hiện;
d) Trình Cục trưởng quyết định phân công công chức thanh tra độc lập tại các Chi cục để phát hiện, ngăn chặn và xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền;
đ) Trình Cục trưởng ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền; đề xuất Cục trưởng chuyển hồ sơ đề nghị Tổng Cục trưởng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi vượt thẩm quyền của Cục trưởng;
e) Kiến nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua công tác tác thanh tra chuyên ngành;
g) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Chi cục và đơn vị quản lý bảo trì trong việc tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định hiện hành;
h) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn đường bộ và trật tự an toàn giao thông đường bộ;
i) Phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đột xuất, khắc phục lụt bão. Hướng dẫn phân luồng giao thông khi có sự cố cầu đường, sự kiện chính trị xã hội trên địa bàn thuộc Cục quản lý;
k) Phối hợp với phòng An toàn giao thông của Cục kiểm tra, giám sát hoạt động Trạm kiểm tra tải trọng xe của Cục và các Sở Giao thông vận tải trên địa bàn thuộc Cục quản lý.

2.3. Công tác phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại tố cáo
a) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng, chống tham nhũng;
b) Tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân;
c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

2.4. Tổng hợp báo cáo theo quy định (định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo chuyên đề công tác Thanh tra chuyên ngành đường bộ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng) thuộc phạm vi quản lý của Cục.

2.5. Thực hiện công tác thanh tra đột xuất và các nhiệm vụ khác do Cục trưởng giao.
Gửi email In Quay lại